Our Address

Ghodaghodi, Kailali

Call Us

091-403117/403118

Email Us

ghodaghodimultiplecampus@gmail.com

Computer Lab

घोडाघोडी बहुमुखी क्याम्पसमा कक्षा ११ र १२ मा कम्युटर विषय पढाईहुने भएकाले प्रयोगात्मक कक्षाका लागि आवश्यक राम्रो कम्युटर प्रयोगशालाको ब्यवस्था छ । स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत् विभिन्न खोज अनुसन्धानका लागि पनि प्रयोग गरिने गरेको छ ।