Our Address

Ghodaghodi, Kailali

Call Us

091-403117/403118

Email Us

ghodaghodimultiplecampus@gmail.com

स्नातककोतर तह M.Ed कार्यक्रममा भर्ना सम्बन्धि सूचना

भर्ना कार्यक्रम

१. आबेदन फारम बुझाउने अबधि : २०७९-पौष ६ गते सम्म देखि माघ ४ गते सम्म

२. बिलम्ब शुल्क मा फारम भर्ने अबधि :२०७९ माघ ५ गते देखि ९ गते सम्म

३. प्रवेश परीक्षा : २०७९ माघ १४ गते सम्म

4. बिद्यार्थी भर्ना : २०७९ माघ 19 गते देखि २२ गते सम्म

५. कक्षा संचालन :२०७९ माघ २२ गते देखि

६. आबेदन फारम क्याम्पसमा अथवा www.tufoe.edu.np बिधार्थी आफैले भने सक्ने छन

फारम भर्दा क्याम्पस को नाम घोडाघोडी बहुमुखी क्याम्पस भर्न पर्ने छ |