Our Address

Ghodaghodi, Kailali

Call Us

091-403117/403118

Email Us

ghodaghodimultiplecampus@gmail.com

Master Admission

त्रिभुवन विश्वविद्यालयवाट २०७० सालमा सम्वन्धन लिई स्नातकोत्तर तहमा तपशिलका विषयहरु अध्यापन गराइदै आएको छ ।
– स्नातकोत्तर तह
मानविकी संकाय( MA Sociology,English) 2070
ब्यवस्थापन संकाय (MBS)2072
शिक्षाशास्त्र संकाय(MEd Nepali) 2075