Our Address

Ghodaghodi, Kailali

Call Us

091-403117/403118

Email Us

ghodaghodimultiplecampus@gmail.com

स्नातक तह प्रथम वर्षको नियमित परीक्षा दिने बिद्यार्थीहरुको परीक्षा केन्द्र निम्न  बमोजिम कायम भएको जम्कारी गरिन्छ