Our Address

Ghodaghodi, Kailali

Call Us

091-403117/403118

Email Us

ghodaghodimultiplecampus@gmail.com

स्नातक तह प्रथम वर्षको परीक्षा प्रवेश पत्र र TRIPLICATE मा फरक पर्न गएमा क्याम्पस मा सच्याउन आउन हुन अनूरोद्द छ