Our Address

Ghodaghodi, Kailali

Call Us

091-403117/403118

Email Us

ghodaghodimultiplecampus@gmail.com

त्रिभुबन विश्वविद्यालय, व्यवस्थापन संकाय, डीनको कार्यलयबाट सेमेस्टर प्रणालीमा सञ्चालित Master of Business Studies(MBS) कार्यक्रममा २०७९ साल(२०२३) मा भर्ना भएका परीक्षार्थीहरुको नियमित र सन २०१९ देखि २०२१  भर्ना समुहमा उल्लेखित कार्यक्रममा भर्नाभई दोस्रो सत्रको नियमित परीक्षामा सामेल भै अनुर्तिण वा अनुपस्थित भएका परिक्षार्थीहरु(नियमित परिक्षार्थीको  आंशिक परीक्षार्थी) समेतको दोस्रोको नियमित परीक्षा देहायबमोजिम संचालन हुने भएकाले सम्बन्धीत सबैको जानकारीको लागि यो परीक्षा तालिका प्रकाशित बएको जानकारि गरिन्छ  ।

थप जानकारीका लागि लिङकमा किलिक्क गर्नुहोस ।